Đề tài " Khái niệm nhiệt độ "

Nhiệt độ là một khái niệm phổ biến, được sử dụng xuyên suốt các cấp học từ
phổ thông đến đại học. ở mỗi cấp học đều đưa ra khái niệm nhiệt độ với những
cách tiếp cận khác nhau, dưới những khía cạnh khác nhau. Chính vì vậy, khái niệm
nhiệt độ được hiểu một cách rất nôm na và chung chung.